Arbetsteam

Arbets- och ansvarsfördelning Galtens Samfällighet

Allmänt

Efter svårigheterna att skapa en komplett styrelse och i enlighet med stämmobeslut 2015-04-25 föreslår den nya styrelsen efter samråd med flertalet teamledare nedan beskrivna arbetsmodell avsedd att träda i kraft så snart information och samråd med alla berörda teamledare har slutförts. Förväntas ske under sommarsäsongen 2015.

Struktur

I stället för nuvarande modell, där initiativen och besluten om åtgärder i området i regel kommer från styrelsen, medan genomförandet ombesörjts av nuvarande team vid de fastställda arbets-och skötseldagarna, skall fortsättningsvis initiativen och i viss utsträckning beslut och befogenheter fördelas till väl sammansatta team. Detta gäller i huvudsak insatser av löpande karaktär, medan större och mer krävande förändringar/investeringar hanteras i projektform (t.ex. som när hamnen/bryggan byggdes, om någon minns) med särskild sammansättning av projektgruppen.

Styrelsen

Styrelsens roll blir:

  • att förvalta och ansvara för föreningens ekonomi.
  • att ombesörja att teamen är rätt bemannade utifrån ansvar och uppgifter (minst årlig översyn).
  • att initiera större förändringar och tillsätta för ändamålet lämplig projektgrupp

Teamen

Teamen skall i huvudsak ta initiativ till och genomföra åtgärder av i första hand löpande karaktär. Detta gäller även särskilda uppdrag, förutsatt att dessa är av begränsad omfattning och tydligt hänförda till respektive teams kompetens.

Teamen skall liksom i nuläget bestå av grupper med särskild inriktning på typ av uppgifter. Teamen skall inte heller vara för stora. Således delas exempelvis den befintliga grönytegruppen in i tre mindre team, vart och ett med definierat arbetsområde. De tre teamledarna får samråda och besluta om ytornas fördelning. På liknade sätt omorganiseras byggruppen.

Teamen skall vara sammansatta av för uppgiften lämpliga deltagare. Detta avser såväl teknisk kompetens som individuell arbetsförmåga och ork. Medlemmar som inte har kapacitet för fysiskt arbete uppmanas att ställa sig till förfogande för korvgrillningen vid höst- och vårarbetsdagarna. Andra lämpliga arbetsuppgifter kan vara städning av föreningens byggnader.

Teamen beslutar inom sig hur man vill hantera ledarskapet, t.ex. årlig rotering, lottning eller på annat sätt.

Teamledaren

Utsedda teamledare får ta taktpinnen fr.o.m. 2015-06-13. Förändringar beslutas om inom gruppen. Teamledaren ansvarar för

  • att hålla deltagarna informerade om vad som skall utföras på arbets-/skötseldagen eller  vid annan tidpunkt
  • leda arbetet
  • säkerställa att erforderlig materiel och verktyg finns till hands (se befogenheter nedan)

Befogenheter och ekonomi

Styrelsen kommer att ha det övergripande ansvaret för föreningens ekonomi. Teamledarna ges befogenhet att upp till ett belopp av c:a 2000 kronor vid varje tillfälle besluta om anskaffning av material eller tjänster för sina uppgifter. helst med faktura till styrelsens kassör eller i värsta fall med eget utlägg, vilket alltid skall behandlas av kassören med skyndsamhet. Större ekonomiska åtaganden kräver styrelsegodkännande. En begäran över telefon, vid personlig kontakt eller via e-post skall leda till snabbt beslut. I ett senare skede, och om arbetsmodellen fungerar väl kan föreningens totala budget komma att i större omfattning fördelas på de enskilda teamen.

Praktiska anvisningar

Teamen har full frihet att överlåta arbetsuppgifter till egen medlem eller hela teamet för utförande vid annat tillfälle än vid de ordinarie skötseldagarna. Likaså kan de olika grönytegrupperna överenskomma om att fördela sina arbeten på skilda tider för att på så sätt utnyttja maskinparken mer optimalt.

Stäudd 2015-05-18

Styrelsen

 

Bil.: teambenämningar, arbetsområden och bemanning

 

Teamindelning Galtens Samfällighet

Bygg och snickeri

Ansvarar för föreningens byggnader. Även byggnadernas inredning och i fallet gamla pumphuset utsortering och ordningshållande av materielen.

Teamledare: Hammarlund. Övriga: Åberg, Tapper, Wallén, Milic

El

Ansvarar för alla elinstallationer.

Teamledare: Jansson. Övriga: Backman, Jonsson

Anläggning och VA

Ansvarar för vattenförsörjning, dräneringar och övriga markarbeten.

Teamledare: Lindbom. Övriga: Holmqvist (stf teamledare), Björkroth, Nyberg

Hamn

Ansvarar för bommar och bojar (höst och vår), lånebåten, badplatsen, löpande underhåll bryggan, bryggmöblerna.

Teamledare: Gustafsson. Övriga: Andersson, Byrinder, Hedman

Grönytor A

Ansvarar för slybekämpning och grästrimning i område A.

Teamledare Hansson. Övriga: Alnestig, Källander, Törnér

Grönytor B

Ansvar likt Grönytor A fast i område B.

Teamledare H-E Carlsson. Övriga: Aitamurto, Bernegard, Dragovski, Gunnarsson, Löfberg

Grönytor C

Ansvar likt Grönytor A fast i område C.

Teamledare:  Palmborg. Övriga: Malmberg, P Pettersson, Sahlgren, Holm

Gräs

Ansvarar för gräsklippning på hamnplanen, vid badplatsen och längs vissa vägrenar.

Teamledare: Nettelbladt. Övriga: Nilsson, Lethenström

Maskiner

Ansvarar för underhåll och service på föreningens grönytemaskiner.

Deltagare: Samma som Gräs ovan

Vägar

Ansvarar för väghållningen inom området. Gäller även stigar.

Teamledare: Granlund. Övriga: L-G Carlsson, S-O Pettersson

 

Specialuppdrag

Göran Nilsson har av tradition uppdraget att sätta ut markeringskäpparna i hamninloppet. Uppdraget måste anses som frivilligt med nuvarande utförandemetod. När Göran inte längre vill åta sig uppgiften, måste styrelsen finna annan lösning.

Britt-Heléne Källander uppdaterar på styrelsens uppdrag föreningens hemsida.