Tidigare år

4 juni, 2015

Du hittar information om de nya arbetsteamen under fliken “Arbetsteam”.

Hej alla Galtenmedlemmar!

Här kommer lite information om vad som skett inom föreningen sedan förra styrelsemötet den 6 september. Vid styrelsemötet den 27 september avrapporterades att arbetena med badplatsen är färdigställda och har kostat ca 30 000 kronor, 5 000 kronor mindre än beräknat. En eloge till Magnus, Ulf och Göran som lagt ner mycket energi och tid på upprustningen av vår nya fina badplats, Playa del Stäudd.

På styrelsemötet beslutades att, om tillgängliga maskinresurser finns, fortsätta den planerade dikningen mellan Pettersson- Bernegard- Carlsson under hösten 2014 till en planerad kostnad av 5 – 10 000 kronor.

Vidare diskuterades och beslutades att 6 – 7 björkar ska tas ned mellan Bernegard och ängen. Styrelsen beslutade att principen först till kvarn gäller samt att varje hushåll får ta max 2 st björkar samt att man som vanligt städar upp efter sig. Björkarna är markerade. I detta sammanhang vill jag påminna om tidigare beslut om att det är fritt för medlemmarna att ta ned markerade träd i skogen (gallring) och att det även här gäller att man städar ris m m efter väl förrättat värv.

Styrelsen har vidare utfört dränering och rensning av brunnar i vårt område. Diskuterades också på vilket sätt föreningen ska få samtliga medlemmar att möta upp på våra härliga arbetsdagar för skötsel av våra gemensamma områden på Stäudd samt få lite social samvaro med varandra.

Nästa styrelsemöte blir den 28 mars 2015. Årsmötet och arbetsdag kommer att äga rum den 25 april 2015. Arbetsdagen kommer att äga rum mellan kl 9.00 – 12.00 som vanligt medan årsmötet kommer att vara kl 13.00.

Avslutningsvis får jag tacka alla för alla goda insatser under det gångna året för vårt gemensamma Stäudd och påminna att nu idag är det bara två månader kvar till jul.

Lars-Göran Carlsson

Ordförande

15 september, 2014

Hej alla Galtenmedlemmar!

Vid styrelsemötet den 6 september diskuterade styrelsen badplatsen och behovet av uppfräschning. Efter diskussion om olika alternativ beslutade styrelsen att försöka få arbetet med badplatsen genomfört under hösten 2014.

Detta innebär att sanden med lämplig grovlek köps hem nu och läggs om möjligt vid badplatsen, alternativt vid planen mellan Lennell/Parmborg. Om den senare upplagsplatsen används sker transport med minilastare av sanden till badplatsen.

Utläggning av sanden kommer att ske av entreprenör med teleskoplastare. Om det av bärighetsskäl (regn) inte går att utföra i höst blir alternativet i första hand ett vinterjobb att lägga ut sanden på isen.

Återställning av skador i samband med badplatsarbetet sker i samband med närmast efterkommande arbetsdag. Utifrån detta planerade upplägg är bedömningen att båtupptagningen inte försvåras av arbetet med badplatsen. Viktigt för framkomligheten utmed hamnen och vid badplatsen är att alla tillser att häckarna inte växer ut i promenadgången och försvårar framkomligheten.

Föreningen har genomfört provtagning av vattenkvaliteten på tre olika ställen och samtliga vattenprover var godkända och i nivå med tidigare provtagningar.

Avslutningsvis vill jag påminna er alla om att vi har 2014 års sista arbetsdag den 27 september kl 9.00 – 12.00. Hoppas att vi samtliga ses då !

Välkomna !

 

Lars-Göran Carlsson
Ordförande

17 augusti, 2014

Hej alla Galten medlemmar !

Det är en fantastisk sommar vi får uppleva. Hemsidan har fram till nu legat i sin träda men nu har vi fått hjälp av Britt-Heléne Källander som lovat att hjälpa oss på prov. Jag är oerhört tacksam för detta Britt-Heléne. Styrelsen består av Ulf Hedman, Anita Björkroth, Hans-Erik Carlsson, Göran Nilsson, Peter Holmqvist, Magnus Källander och undertecknad. Diskuterades med anledning av vår sönderkörda väg (Östra sjövägen) i maj om skador på föreningens mark, vägar, vägtrummor, diken etc i samband med arbeten på den enskilda sommarstugeägarens fastighet. Styrelsen ansåg  att det måste ligga på varje föreningsmedlem att ansvara för eventuella skador. I sammanhanget kan sägas att den fastighetsägare som kört sönder Östra Sjövägen i maj betalat den grusning vår förening var tvungen att göra av sträckan i fråga.

Till föreningens projektlista lades behov av ny vägtrumma i korsningen vid Källander/Holm/Törner. Bland projekt som står på tur är att återskapa diket mellan Bernegard och Hansson som börjar vid sjöstigen. Diskuterades vattenkvaliten inom vårt område som upplevs på olika sätt. Styrelsen beslutade att ta vattenprover på tre olika platser inom vårt område – pumphuset, Flädervägen samt Gösvägen/Fiskarevägen.
Vidare diskuterades det förslag som uppkom vid årsmötet om inköp av arbetsställning för uthyrning/utlåning till medlemmarna. Styrelsens åsikt är att vi ska fokusera på det uppdrag som vi enligt stadgarna har och vara restriktiva med att utöka detta uppdrag.
Det diskuterades också hemsidan samt dansbanan vid Stäuddsföreningen. Galtens samfällighetsförening har i ett avtal med Stäudds samfällighetsförening avsagt sig vår tidigare gemensamma dansbana. Stäudds föreningen låter hälsa att vi är fortsatt välkomna att dansa där på midsommaren.

Vid styrelsemötet den 9 augusti redovisades att vår ekonomi är god. Ambitionen är att informera om vad som är på gång via hemsidan, via e-post och anslagstavlorna för de som inte har tillgång till dator, sen kan medlem ta direktkontakt med någon styrelseledamot samt att protokollen finns i vårt klubbhus.

Badplatsen var tänkt att åtgärdas under den gångna vintern men det milda vädret förhindrade detta. Vi tittar nu på alternativa metoder för att genomföra denna åtgärd. Sanden på sjöstigen har efter genomförd dränering inte kunnat fås ut ännu men ambitionen är att det ska ske inom kort. Vattenprover är ännu inte tagna men kommer att tas under hösten. Diskussion om  ambitionsnivån på skötsel av föreningen och möjligheten till eventuellt  köpa in tjänster för vissa arbetsuppgifter samt utdebitering av avgift för medlem som inte deltar på gemensam arbetsdag/skötseldag. Styrelsen vill också påminna om  vikten av att alla håller rent utanför den egna tomten på vårt gemensamma område som exempelvis häckar vid gångstigar mm samt att vi inte använder vårt dricksvatten till att vattna i trädgården. Avslutningsvis vill jag tacka för den fina uppslutningen vid skötseldagen den 9 augusti.

Lars-Göran Carlsson
Ordförande

Hej alla Galten medlemmar !

Det har varit en fantastisk sommar som vi fått uppleva. Nu är hösten här och vintern är snart  i antågande. Som du lagt märke till har hemsidan inte uppdaterats under året utan informationen till dig som medlem har kommit via e-post. På grund av avsaknad av kompetens kring hantering av hemsidor (min bristande kompetens) har informationen på hemsidan lyst med sin frånvaro. Till vår stora glädje har Marie Lennell lovat att hjälpa till med uppdateringen av hemsidan vilket jag är mycket  tacksam för.

Styrelseprotokoll kommer inte att läggas ut på hemsidan då styrelsen anser att mötesprotokollen blir exponerade långt utanför föreningens medlemmar med nuvarande upplägg. Ambitionen är istället att informera om vad som beslutas och är på gång i föreningen via hemsidan.

Under 2013 diskuterades vid styrelsemötet den 9/5 att utarbeta en projektplan på olika föreningsprojekt med preliminära kostnadskalkyler. Syftet med detta är att tydliggöra de åtaganden som föreningen har samt att vid varje beslut om projektåtgärd välja det som är mest angeläget. Påfyllning av massor vid hamnen är ett projekt som genomförts, liksom grusning av återstående vägar. Dikesgrävning mellan Bernegard/Carlsson och ner mot pumphuset samt badplatsen är två projekt som ska genomföras, dikesgrävningen innan vintern och sandning av badplatsen är beräknad till i vinter.

Vid styrelsemötet den 15/6 diskuteras bland annat vår ekonomi som är god. Frågeställningen vid senaste årsmötet om regler för ekonomiska föreningar om ekonomisk buffert avhandlades varvid det kan noteras att det enligt Skatteverket inte finns några trösklar  då föreningen inte är skattskyldig annat än skatt på intäktsräntan. Vidare diskuterades förslag till användandet av hamnen i syfte att ” göra hamnen mer livlig ”.

Vid styrelsemötet den 3/8 diskuterades styrelseprotokollen på hemsidan och beslutet blev att inte lägga dem där. Protokollen finns tillgängliga i föreningslokalen. En allmän diskussion vidtogs om skötsel av föreningens gemensamma ytor utifrån att vi alla blir äldre företogs. Här framkom bland annat att för många och täta arbetsdagar under sommaren uppfattas av många som påfrestande. Det konstaterades att det är av stor vikt att alla bidrar till föreningens gemensamma skötsel med det var och en kan och att hänsyn måste tas till hälsa, semester, arbete etc.

Den 21/9 diskuterades vid styrelsemötet drifttider för våra lampor inom området varvid det beslutades att de släcks kl 24:00 vardagar och kl 02:00 fredag och lördag och tänds kl 06:00 som en preventiv åtgärd för allmän trivsel och förhindrande av inbrott. Nya vägpinnar beslutades köpas in. Mötestider och program för 2014 fastställdes enligt nedan.

2014-04-05 kl 12.00 styrelsemöte
2014-04-26 kl 9.00 – 12.00 vårarbetsdag
2014-04-26 kl 15.00 årsmöte
2014-04-26 konstituerande styrelsemöte( direkt efter årsmöte)
2014-06-14 kl 9.00 – 12.00 arbetsdag inför midsommar
2014-06-14 kl 12.00 styrelsemöte
2014-08-09 kl 9.00 – 12-00 arbetsdag
2014-08-09 kl 12.00 styrelsemöte
2014-09-27 kl 9.00 – 12.00 höstarbetsdag
2014-09-27 kl 12.00 styrelsemöte

TGIF 2014 1/5 – 31/8 fredagar kl 18.00 på bryggan

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för goda insatser under det gångna året

Lars-Göran Carlsson
Ordförande